Obchodní podmínky

Smluvní podmínky upravující užívání služby webového katalogu www.onlinesleva.cz pro internetové obchody.

1. www.onlinesleva.cz je reklamní katalog, který slouží pro vyhledávání nabídek internetových obchodů, kdy uživatel katalogu zaplatí objednávku přímo inzerentovi, kam bude po kliknutí na zboží přesměrován do jeho mateřského eshopu. Objednávky nejsou vyřizovány v katalogu onlinesleva.cz. Pomocí filtrování lze porovnávat ceny, vyhledávat nabídky internetových obchodů a zjišťovat časovou dostupnost zboží. Dále lze získávat informace o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách jednotlivých internetových obchodů, jako jsou možné způsoby platby, způsoby doručení zboží apod.

2. Provozovatel webového katalogu je Radoslav Vrobel, Palackého 22, Rýmařov, 79501, IČO: 64620425 (dále jen Provozovatel).

3. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného Zákazníkem na stránkách jeho E-shopu, zobrazovaná také prostřednictvím serveru https://www.onlinesleva.cz.

4. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky na službě eshopstar.cz (dále jen Uživatel).

5. Webový katalog onlinesleva.cz načítá exportní soubor XML v požadovaném formátu (dále jen XML FEED),a následně propaguje zboží v katalogu www.onlinesleva.cz.

6. Detailem obchodu se rozumí stránka s informacemi o konkrétním E-shopu Zákazníka, která obsahuje zejména hodnocení jeho zákazníků, logo E-shopu, způsoby platby, dopravy, informace o druhu nabízeného zboží, výdejních místech apod. (dále jen Detail obchodu).

7. Provozovatel se zavazuje na základě těchto podmínek zobrazovat na serveru onlinesleva.cz a v rámci jiných serverů a služeb jím provozovaných Nabídku(ky) dle nastavení Zákazníka v jeho XML feedu.

8. Nabídky budou následně zobrazeny na serveru eshopstar.cz podle vyhledávání Uživateli, případně i na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem. Umístění/rozmístění Nabídek na serveru onlinesleva.cz, popř. i na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem, a jejich grafický vzhled určuje Provozovatel.

9. Zákazník předává Provozovateli obsah Nabídky, zejména fotografie zboží nabízeného Zákazníkem a popis tohoto zboží. Zákazník prohlašuje, že je obsah Nabídky oprávněn užít a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení Nabídky na Serveru. V případě, že by se toto prohlášení Zákazníka ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Zákazník nahradit Provozovateli veškerou škodu, která mu v důsledku nepravdivého prohlášení Zákazníka vznikla. Dále Zákazník poskytuje Provozovateli svolení k tomu, aby obsah Nabídky, zejména fotografii a popis zboží nabízeného Zákazníkem: a) zařadil do databáze Služby Provozovatele; b) užil a zveřejnil i v rámci jiných serverů a služeb jím provozovaných, a to jak pro komerční, tak nekomerční účely. Zákazník dále prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí svolení Provozovateli dle předchozí věty a že nahradí Provozovateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

10. Zboží obsažené v XML FEEDu musí být dostupné na stránkách E-shopu, jednotlivé Zboží musí být uvedeno pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, kde lze najít informace o ceně Zboží a k tomuto jednotlivému Zboží odeslat Objednávku. Jednotlivé Zboží v rámci XML FEEDu musí být samostatnou položkou, způsobilou být samostatným předmětem Objednávky, bez nutnosti objednání dalšího zboží či služeb, využití dalších akcí, uplatnění poukazů, doložení dokladů totožnosti či jiných dokladů, není-li prodej Zboží vázán na zákonná omezení a prokázání totožnosti, apod., s výjimkou služby dopravy a zabalení zboží.

11. Informace o Zboží, exportované v rámci XML FEEDu, musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat výhradně samotného Zboží, nikoliv propagace E-shopu.

12. Cena Zboží v XML FEEDu musí být uvedena v korunách českých a být pro Uživatele koncová, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, se správně uvedeným DPH. V konečné ceně Zboží nemusí být zahrnuto pouze poštovné, dopravné a balné, pokud je Zákazník Uživatelům účtuje.

13. Zboží obsažené v rámci XML FEEDu musí být v souladu s právním řádem České republiky, zejména se nesmí jednat o: a) zboží, s nímž není Obchodník oprávněn disponovat, nebo které vykazuje jakékoli jiné právní vady; b) dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály; c) zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv); d) zboží určené k propagaci a šíření názorů hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

14. Registrace Zákazníka a zveřejnění jeho uživatelského profilu je poskytována zdarma.

15. Zákazník je plně odpovědný za obsah: a) zadaných Nabídek, b) cílových stránek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na Nabídku Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou v Systému onlinesleva.cz třetím stranám nebo za Nabídky a cílové stránky, které jsou, či vstup na ně je umožněn v rozporu s platným právním řádem.

16. Provozovatel si v souladu s těmito Smluvními podmínkami vyhrazuje právo zablokovat E-shop Zákazníka, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníkovi, který opakovaně porušuje tyto podmínky pro internetové obchody či je s nimi v rozporu, zablokovat Nabídky bez udání důvodu. K zablokování všech nabídek může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrné zatěžování systému (tzn. ohrožující chod systému) znamená: a) vkládání nadměrného množství dat do systému, b) nadměrný počet požadavků na webové rozhraní systému. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky.

17. E-shop Zákazníka musí skutečně existovat, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která má aktivní www stránky dostupné v rámci veřejné sítě internet, jenž musí být vedeny v českém jazyce a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozován E-shop.

18. Na internetových stránkách Zákazníka musí být uvedeno zejména: • obchodní označení Zákazníka (tj. u právnické osoby obchodní firma, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze Zákazníka jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů; • kontaktní údaje nebo telefon, e-mail, sídlo a korespondenční adresa; • obchodní podmínky e-shopu; • další náležitosti vyžadované právními předpisy (zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a právními předpisy na ochranu spotřebitelů); • zahraniční Zákazník, resp. osoba povinná k dani v jiném členském státě EU či ve 3. zemi, je primárně povinen v případě podnikání či obchodní činnosti na území České republiky splňovat zákonné předpisy stanovené pro jeho podnikání. Dále musí splňovat podmínky pro registraci jako kterýkoliv jiný Zákazník, zejména pak uvádět své řádné kontaktní a fakturační údaje, mít funkční a dostupný e-shop v českém jazyce, své zboží prodávat mimo jiné v českých korunách, zajišťovat dopravu v rámci území České republiky a v rámci svých stránek v jejich české verzi zveřejňovat ceník dopravy v ČR.

19. Stahování všech dat z internetových stránek Zákazníka ve formátu XML feed probíhá zpravidla 1x denně, avšak za podmínky, že XML feedy na internetových stránkách Zákazníka splňují podmínky Technické specifikace.

20. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, tedy zejména Občanským zákoníkem v platném znění.

21. Jakékoliv užití obsahu serveru onlinesleva.cz, popř. jeho částí Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba eshopstar.cz určena, zejména jakékoliv neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru onlinesleva.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru bembo.cz pro osobní potřebu Zákazníka či Uživatele v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány.

22. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Smluvní podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby onlinesleva.cz či služeb souvisejících či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Zákazníkovi prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Zákazník má právo odmítnout změnu Smluvních podmínek a požádat písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem  o odstranění svého internetového obchodu ze služby. Pokud Zákazník užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále službu bembo.cz, má se zato, že tím přijímá změnu Smluvních podmínek. Přijetím nového znění Zákazníkem přestávají být předchozí obchodní podmínky účinné a nové obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb.